Regulamin

pastelowe-logo

Regulamin sklepu internetowego www.pastellove.pl 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.pastellove.pl (serwis), w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu. Regulamin stosuje się do towarów zakupionych wyłącznie za pośrednictwem serwisu.
2. Serwis jest prowadzony przez: Pastellove Monika Kowalczyk, ul. Osowska 89/22, 04-351 Warszawa
3. Warunkiem skorzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie należy zapoznać się przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda na przedstawione warunki.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą uwzględniane.

§ 2
Przyjmowanie zamówień-zawieranie umów

1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez serwis www.pastellove.pl. Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.
2. Asortyment Pastellove stanowią głównie przedmioty wykonane ręcznie. W związku z tym Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje możliwość występowania drobnych różnic pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami oraz drobnych niedoskonałości które są wpisane w specyfikę rękodzieła. 

3. Pastellove zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez Pastellove.
4. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz niezbędny do złożenia zamówienia prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym, w przeciwnym razie Pastellove zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
5. Klient jest związany ofertą zawartą w zamówieniu przez 4 dni. Brak wpłaty w  tym terminie skutkuje automatyczną anulacją zamówienia.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia
7. W przypadku braku zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
8. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)
c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów dostawy związanych z podziałem zamówienia).

9. Pastellove dokłada wszelkich starań, aby wykonane przedmioty były bezpieczne, niemniej jednak są one nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia i  bezwzględnie wymagają nadzoru osoby dorosłej. 

a. Kupujący oświadcza, że zapewni dziecku nadzór w czasie korzystania z zakupionych w Pastellove przedmiotów, aby uniknąć sytuacji mogących stworzyć jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka.

b. Tworzone w Pastellove tablice manipulacyjne oraz kuchnie powstają w oparciu o założenia pedagogiki Montessori. Wyposażone są, bądź są odwzorowaniem przedmiotów życia codziennego, które nie są zabawkami. W związku z powyższym nasze tablice oraz kuchnie nie są zabawkami a wyrobami przeznaczonymi dla celów edukacyjnych

§ 3
Płatności
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów przesyłki.
2. Klient uiszcza cenę za zamówione towary oraz koszty przesyłki:

a/ przelewem bankowym na rachunek prowadzony przez Pastellove Monika Kowalczyk w mBanku nr rachunku: 06 1140 2004 0000 3602 7653 9104

b/bezpiecznym systemem szybkiej płatności TPay (przekierowującej na stronę wybranego przez klienta banku).
Wybór metody platności dostępny jest w koszyku po złożeniu zamówienia
3. Pastellove nie wysyła towarów za pobraniem, nie przyjmujemy także płatności gotówką
4. W przypadku płatności przelewem bankowym, w tytule przelewu należy podać poprawny numer zamówienia i nazwę zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane w terminie podanym w ofercie.  
5. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji Płatności z winy nieleżącej po stronie Sprzedawcy (w szczególności użyciu przez Kupującego niepoprawnego numeru zamówienia i nazwy produktu), Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o tych powodach, wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. W razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Płatności, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, jednak Kupującemu nie przysługuje prawo do wnoszenia względem Sprzedawcy żadnych roszczeń wynikających z braku realizacji zamówienia.

§ 4
Termin realizacji zamówienia i wysyłka towaru
1. Pastellove zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w serwisie, liczonym w dniach roboczych. W przypadku braku towaru w magazynie sklepu, realizacja nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni. Termin ten to czas wykonania produktu i przygotowania do wysyłki, który należy powiększyć o czas dostawy. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, a które mają mu być dostarczone jedną (zbiorczą) przesyłką, zostaną one wysłane do Klienta łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego ze złożonych zamówień.
2. Do każdego zamówienia załączony jest dokument stwierdzający dokonanie transakcji (faktura)
3. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Wysyłki realizowane są dwa razy w tygodniu.
4. Koszty dostawy podane w serwisie dotyczą przesyłek na terenie kraju. Koszty i możliwość wysyłki do innych krajów uzgadniane są indywidualnie w zależności od miejsca docelowego. Sprzedawca może nie mieć możliwości realizacji zamówienia do wybranego kraju.
5. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem firmy kurierskiej będż przesyłką pocztową (zgodnie z opisem).
6. Istnieje możliwość osobistego odbioru przesyłki – Warszawa, ul. Sokołowska 9 lok. U25 - po wcześniejszym uzgodnieniu i przedpłacie.

 § 5
Opisy i zdjęcia produktów
1. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów mają charakter informacyjny. W przypadku asortymentu wykonywanego ręcznie (np. kuchnie, szyte zabawki, itd.) poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą (np. kolorystyką i wzorami dekorów sposobem dekoracji, itp).
2. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

§ 6
Odstąpienie od umowy – rezygnacja z zakupionego towaru
1. Klient nie może anulować zamówienia, które wykonane zostało według specyfikacji Klienta lub towaru służącego zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, jeżeli towar został już wykonany. W tych przypadkach anulowanie zamówienia będzie uznawane za bezskuteczne. Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o skutecznym lub bezskutecznym anulowaniu zamówienia.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez konsumenta wedle jego specyfikacji w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych imieniem dziecka lub sprowadzonych na zamówienie.
3. W przypadkach pozostałych przedmiotów istnieje możliwość odstąpienia od umowy pod warunkiem zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, to jest nie może nosić śladów użytkowania, powinien być przesłany z oryginalnym opakowaniem,. Do towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (faktura)
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedający dokona zwrotu na rzecz Klienta ceny sprzedaży, pomniejszonej o koszty dostawy (w przypadku dostawy płatnej) Zwrot płatności nastąpi w terminie 7 dni, z tym, że Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przesyłki, o której mowa w ust. 3. Koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Klienta nie są zwracane.
5. Pastellove nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji dyspozycji wypłaty wynikłe po złożeniu do banku polecenia przelewu, jak również za opóźnienie będące następstwem podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niekompletnych danych uniemożliwiających wykonanie przelewu bankowego. Pastellove zobowiązuje się poinformować Klienta o niekompletności danych uniemożliwiających wykonanie przelewu wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. W razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na wykonanie przelewu bankowego, Klient zobowiązuje się nie wnosić w stosunku do Sprzedawcy żadnych roszczeń wynikających z braku realizacji przelewu. Pastellove nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w spełnieniu świadczenia na rzecz Klienta z innych przyczyn, nieleżących po stronie Pastellove
6. Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki.
7. Pastellove nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie.
8. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towaru nie spełniając tym samym wymogów skutecznego odstąpienia od umowy Pastellove zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia Klienta uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.
9. W przypadku odbioru Towaru osobiście, jako moment zawarcia umowy uznaje się przyjęcie towaru przez Klienta. W przypadku osobistego odbioru produktu przyjmuje się również, że umowa sprzedaży nie będzie uważana za umowę zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów. W tym przypadku, do chwili odbioru towaru, Klient może zrezygnować z zakupu informując o tym sprzedawcę niezwłocznie. Możliwość rezygnacji nie dotyczy towaru wykonanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7
Reklamacja 
1. W przypadku ujawnienia się wad produktu w terminie 7 dni od daty dostarczenia towaru, reklamację, należy zgłosić do siedziby firmy na adres: ul.Osowska 89/22,04-351 Warszawa.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w szczególności za uszkodzenia towaru wynikające z winy Klienta lub powstałych na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, takich jak zniszczenia mechaniczne, zarysowania, złamania, itp.
2. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt Pastellove albo wymieniony na nowy wolny od wad i przesłany Klientowi na koszt Pastellove.
3. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli przed upływem dwóch tygodni od stwierdzenia istnienia wady towaru nie zawiadomi o tym fakcie Sprzedawcy na piśmie.
4. Pastellove nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

§ 8 
Ochrona danych osobowych
1. Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Pastellove., w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883). Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Pastellove
2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia

§ 9
Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom  na stronie internetowej www.pastellove.pl. Dokonywanie zakupów w sklepie pastellove.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już zrealizowanych usług oraz umów będących w trakcie realizacji.
3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
4. Strony umów zawartych za pośrednictwem serwisu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży. Spory nie rozwiązane w drodze polubownej rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny.
5. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony pastellove.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.