Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.pastellove.pl 

§ 1 
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.pastellove.pl (serwis), w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu. Regulamin stosuje się do towarów zakupionych wyłącznie za pośrednictwem serwisu.
2. Serwis jest prowadzony przez: Pastellove Monika Kowalczyk, Osowska 85 lok 2V, 04-351 Warszawa, NIP 825 165 22 18, REGON 365816931 email:pastellove@pastellove.pl
3. Warunkiem skorzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie należy zapoznać się przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda na przedstawione warunki.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą uwzględniane.

§ 2 

Informacje o produktach

1. Asortyment www.pastellove.pl stanowią przedmioty wykonane ręcznie. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje możliwość występowania drobnych różnic pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami oraz drobnych niedoskonałości, które są wpisane w specyfikę rękodzieła.

2. Produkty ze znakiem Pastellove chronione są prawem autorskim od  dnia 8 listopada 2016 roku.

3.  Tablice Manipulacyjne powstają w oparciu o założenia pedagogiki Montessori i są odwzorowaniem przedmiotów życia codziennego, które nie są zabawkami. Dzieci mogą z nich korzystać tylko za zgodą i pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Elementy składowe tablic w większości są używane w taki sam sposób, jak wyrób, urządzenie bądź instalacja przeznaczona do użytku dorosłych, dlatego przeznaczone sa dla dzieci powyżej 3 r.ż.

4. serwis www.pastellove dokłada wszelkich starań, aby wykonane przedmioty były bezpieczne, niemniej za bezpieczeństwo w trakcie użytkowania odpowiadają osoby dorosłe nadzorujące dziecko w czasie zabawy.

5. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący oświadcza, że zapewni dziecku nadzór w czasie korzystania z zakupionych w serwisie www.pastellove przedmiotów, aby uniknąć sytuacji mogących stworzyć jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka.

6. Informacje dotyczące zakupionego produktu, instrukcja obsługi (jeśli jest taka niezbędna) oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania dla Kupującego dołączane są każdorazowo do przesyłki zawierającej produkt wraz z dowodem zakupu.

§ 3
Przyjmowanie zamówień/zawieranie umów

1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez serwis www.pastellove.pl. Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.
2. serwis www.pastellove zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia
3. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz niezbędny do złożenia zamówienia prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym, w przeciwnym razie serwis www.pastellove zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
4. W przypadku zakupu przedmiotów gotowych (dostępnych „od ręki”) Klient zobowiązany jest uiścić opłatę najszybciej jak jest to możliwe, nie później jednak niż 24 godziny od chwili zakupu. Brak wpłaty w tym terminie skutkuje automatyczną anulacją zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia
6. W przypadku braku zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach i zamówienie zostanie w całości anulowane.
7. W przypadku zakupu przedmiotu, który ma zostać wykonany na zamówienie klienta, realizacja może zostać rozpoczęta jedynie po zaksięgowaniu wplaty zaliczki stanowiącej 100% wartości towaru, która powinna nastąpić nie później niż 3 dni od daty złożenia zamówienia.
8. Zamówienia realizowane są w kolejności składania, w terminie przestawionym w opisie produktu.

§ 4
Płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki podawane są jako osobna pozycja w trakcie kompletowania/ składania zamówienia przez Klienta.
2. Klient uiszcza płatność za zamówioną tablicę z góry, w formie zaliczki stanowiącej 100% wartości towaru:

a/ przelewem bankowym na rachunek prowadzony przez Pastellove Monika Kowalczyk w mBanku nr rachunku 06 1140 2004 0000 3602 7653 9104

b/ poprzez szybką płatność TPay – wybierając tę formę płatności klient zostanie przekierowany bezpośrednio na stronę swojego banku

3. serwis www.pastellove nie wysyła towarów za pobraniem, nie przyjmujemy także płatności gotówką.
4. W przypadku płatności przelewem bankowym, w tytule przelewu należy podać poprawny numer zamówienia i nazwę zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane w terminie podanym w ofercie, liczonym od daty zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym.
5. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji Płatności z winy nieleżącej po stronie Sprzedawcy (w szczególności użyciu przez Kupującego niepoprawnego numeru zamówienia i nazwy produktu), Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o tych powodach, wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. W razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Płatności, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, jednak Kupującemu nie przysługuje prawo do wnoszenia względem Sprzedawcy żadnych roszczeń wynikających z braku realizacji zamówienia.

§ 5 
Termin realizacji zamówienia i wysyłka towaru

1. Serwis www.pastellove.pl zrealizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż podany dla danego towaru w serwisie, nie dłuższym niż 21 dni. Termin ten to czas wykonania produktu i przygotowania do wysyłki, który należy powiększyć o czas dostawy. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, a które mają mu być dostarczone jedną (zbiorczą) przesyłką, zostaną one wysłane do Klienta łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego ze złożonych zamówień. Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty dokonania płatności przez Klienta.
2. Do każdego zamówienia załączony jest dokument stwierdzający dokonanie transakcji (faktura) oraz informacje, o których mowa w § 2 ust. 6 .
3. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Wysyłki realizowane są dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki), w szczególnych przypadkach przesyłka może zostać wysłana w inny dzień.
4. Koszty dostawy podane w serwisie dotyczą przesyłek na terenie kraju. Koszty i możliwość wysyłki do innych krajów uzgadniane są indywidualnie w zależności od miejsca docelowego. Sprzedawca może nie mieć możliwości realizacji zamówienia do wybranego kraju.
5. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem firmy kurierskiej bądż przesyłką pocztową (zgodnie z opisem).
6. Odbiór osobisty możliwy jest w Warszawie (po uprzednim uzgodnieniu)

 § 6 
Opisy i zdjęcia produktów

1. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów mają charakter informacyjny. W przypadku asortymentu wykonywanego ręcznie (np. kuchnie, tablice, wyroby szyte, itd.) poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą różnić się między sobą (np. kolorystyką i wzorami dekorów sposobem dekoracji, itp).
2. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

3. W przypadku towarów przygotowywanych na zamówienie, przed wysyłką zamówienia serwis www.pastellove prześle Klientowi zdjęcia gotowego przedmiotu. Towar zostanie wysłany w przypadku braku zastrzeżeń Klienta.

§ 7 
Odstąpienie od umowy – rezygnacja z zakupionego towaru

1. Klient nie może anulować zamówienia, które zrealizowane zostało według specyfikacji Klienta (personalizowanego) lub dotyczącego towaru służącego zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, jeżeli towar został już wykonany. W tych przypadkach anulowanie zamówienia będzie uznawane za bezskuteczne. Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o skutecznym lub bezskutecznym anulowaniu zamówienia.

2. Klient może w terminie 14 dni od potwierdzenia otrzymania towaru, bez podania przyczyny odstąpić od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w § 7 ust. 1 i & 7 ust. 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone może być wyłącznie w formie pisemnej i może zostać wysłane drogą mailową na www.pastellove.pl. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy stanowi załacznik do niniejszeo regulaminu.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, to jest nie może nosić śladów użytkowania , powinien być przesłany z oryginalnym opakowaniem i zabezpieczony dokladnie w ten sam sposób, w jaki został wysłany do klienta. Do towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (faktura). W przypadku zniszczenia przedmiotu wynikającego z niewaściwego zabezpieczenia przesyłki zwrot ceny sprzedaży możiwy będzie tylko w wypadku uznania reklamacji przez firmę kurierską.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta serwis www.pastellove dokona zwrotu na rzecz Klienta ceny sprzedaży, pomniejszonej o koszty dostawy (w przypadku dostawy płatnej) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że w sposób wyraźny zgodzi się on na inny sposób zwrotu ceny. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni, z tym, że Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przesyłki, o której mowa w ust. 3. Koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Klienta nie są zwracane.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez konsumenta wedle jego specyfikacji w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych imieniem dziecka lub sprowadzonych na zamówienie.
6. serwis www.pastellove nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie. Towar jest odpowiednio zabezpieczany przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie. Klient zobowiązany jest do rozpakowania paczki w obecności kuriera a w razie stwierzenia uszkodzeń – spisania protokołu szkody
7. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towaru nie spełniając wymogów skutecznego odstąpienia od umowy serwis www.pastellove zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia Klienta uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.
8. W przypadku odbioru Towaru osobiście, jako moment zawarcia umowy uznaje się przyjęcie towaru przez Klienta. W przypadku osobistego odbioru produktu przyjmuje się również, że umowa sprzedaży nie będzie uważana za umowę zawieraną na odległość ani poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683). W tym przypadku, Klient może zrezygnować z zakupu do chwili odbioru towaru. Możliwość rezygnacji nie dotyczy towaru wykonanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych imieniem dziecka lub sprowadzonych na zamówienie..

§ 8
Reklamacje/ Gwarancja

1. serwis www.pastellove jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad i jest odpowiedzialny wobec Klienta z tytułu rękojmi, jeśli dostarczony produkt ma wadę fizyczną (niezgodność sprzedanego produktu z umową). www.pastellove nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za uszkodzenia towaru wynikające z winy Klienta lub powstałe na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, takich jak zniszczenia mechaniczne, zarysowania, złamania, uszkodzenia poszczególnych elementów wynikające z niewłaściwego użytkowania lub z braku odpowiedniego/bezposredniego nadzoru nad dzieckiem, itp.

2. www.pastellove odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 24 miesięcy od dnia wydania produktu Klientowi i zgłoszona nie później niż przed upływem 12 miesięcy od jej wykrycia.

3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna być zgłoszona niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, drogą elektroniczną na adres e-mail:pastellove@pastellove.pl. www.pastellove w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania poprzez wysłanie informacji e-mail zwrotnej na adres, z którego wysłana została reklamacja. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez www.pastellove, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta www.pastellove niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

5. www.pastellove udziela 12 miesięcznej gwarancji na tablice manipulacyjne i kuchnie dziecięce. Termin gwarancji liczony jest od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynikające z winy producenta i ujawnione w trakcie normalnego użytkowania (zgodnego z zasadami bezpieczeństwa). W ramach gwarancji Pastellove zapewni naprawę uszkodzonego/wadliwego produkt, a w przypadku braku możliwości jego naprawy – wymianę na nowy wolny od wad.

6. Zgłoszenia dotyczącego wad/uszkodzeń należy dokonać na adres pastellove@pastellove.pl dołączając dokumentację fotograficzną. W terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, Klient otrzyma odpowiedź w sprawie..
7. www.pastellove nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

                   § 9

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Pastellove Monika Kowalczyk, Osowska 89 lok 2 V, 04-351 Warszawa  mail:pastellove@pastellove.pl, zwana dalej: „Administratorem”. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez wskazany adres e-mail lub listownie.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych Klientów jest niezbędne.

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres: a) potrzebny do wykonania umowy, b) wymagany przez przepisy podatkowe lub rachunkowe, c) konieczny dla ustalenia, dochodzenia lub ochronyroszczeń związanych z realizacją Umowy.

6.  Przewidywanymi odbiorcami danych są osoby, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych w zakresie obsługi dostaw przesyłek, obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 10 
Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom  na stronie internetowej www.pastellove.pl. Dokonywanie zakupów w sklepie pastellove.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już zrealizowanych usług oraz umów będących w trakcie realizacji.
3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
4. Strony umów zawartych za pośrednictwem serwisu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży. Spory nie rozwiązane w drodze polubownej rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny.
5. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony pastellove.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru

Pastellove Monika Kowalczyk Osowska 85 lok 2V 04351 Warszawa

Dane konsumenta:

Imię i nazwisko: ___________________________________________________________________

Adres zamieszkania ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Adres e-mail: ___________________________________________________________________

telefon: ___________________________________________________________________

numer rach. bankowego: ____________________________________________________________

Dane dotyczące produktu i transakcji:

Data zgłoszenia: ___________________________________________________________________

Data zakupu: ___________________________________________________________________

Nazwa/symbol zamówionego towaru: ______________________________________________________

numer zamówienia: ___________________________________________________________________

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od wyżej opisanej umowy sprzedaży

Data i podpis konsumenta:

___________________________________________________________